Nikolaos Gyzis

Greek Painter

1842 AD - 1901 AD


Nikolaos Gyzis

Nikolaos Gyzis's Works of Art

thumbnail of After the Destruction of Psarathumbnail of Art and its Spiritsthumbnail of Boy with Cherriesthumbnail of Capuchin Monkthumbnail of Eros and the Painter
thumbnail of Girl Playingthumbnail of Historiathumbnail of Koukouthumbnail of Learning by Heartthumbnail of Nymph and Cupid
thumbnail of Old Man Sleepingthumbnail of Old Man's Headthumbnail of Oriental Man with Pipethumbnail of Oriental Warriorthumbnail of Pastry Man
thumbnail of Psychethumbnail of Still Life with Cakethumbnail of The Barberthumbnail of The Orphansthumbnail of The Spider
thumbnail of The Stepmotherthumbnail of The Triumph of Religionthumbnail of The Underground Schoolthumbnail of Wishbone