Han Wu Shen

Chinese Painter

Han Wu Shen

Han Wu Shen's Works of Art

thumbnail of Red Guard Actress
thumbnail of Red Jacket
thumbnail of Returning Home
thumbnail of Sacred Temple
thumbnail of Shui Meizi
thumbnail of Spring is Coming
thumbnail of Springtime
thumbnail of Still Cold in Spring
thumbnail of Stone Stream No. 1
thumbnail of Stone Stream No. 2
thumbnail of The Era of the Red Guards
thumbnail of The Return of Wild Geese
thumbnail of The Sun is Red
thumbnail of Times Gone By
thumbnail of Trying on New Clothes
thumbnail of Two Workers
thumbnail of Waiting for Someone
thumbnail of White Candle
thumbnail of White Cat
thumbnail of White Stone Stream
thumbnail of Winter
thumbnail of Woman at Well
thumbnail of Xiao Cui
thumbnail of Yao Mei
thumbnail of Young Bride
thumbnail of Young Worker